Vad är en samfällighet

Vad är en samfällighet?

Vad är en samfällighetsförening?

En samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter. Den ägs gemensamt av ägarna till de fastigheter som har en andel i den. Andelen i samfälligheten ingår som en del i fastigheten och ägaren kan endast överlåtas i samband med att ägaren säljer eller överlåter fastigheten

En samfällighetsförening är en juridisk person.


Hur bildar man en samfällighet?

Lantmäteriet ansvarar för att bilda samfällighetsföreningar. Föreningen bildas vid sammanträde med delägarna genom att de antar stadgar och utser styrelse. Det är vanligast att en samfällighet bildas i samband med att ett område byggs.


Vad är en gemensamhetsanläggning?

En gemensamhetsanläggning är en anläggning till nytta för flera fastigheter. Den kan utgöras av exempelvis vägar, vatten- och avloppsanläggningar, grönytor och lekplatser, garage och parkeringsplatser, båtbryggor och badplatser. En gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning. En av fördelarna med gemensamhetsanläggning är att det är fastigheterna som är anslutna till den och inte ägarna personligen.


Vilka är medlemmar i en samfällighetsförening?

Ägarna till de fastigheter som har andel i en samfällighet, som förvaltas av en samfällighetsförening, är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Den som förvärvar en fastighet med en sådan andel blir direkt medlem i föreningen.


Kan jag som boende välja att gå ur och inte vara medlem?

Nej, medlemskapet hänger ihop med ägandet av fastigheten. Enda sättet att gå ur är att flytta.


Vem bestämmer i en samfällighetsförening?

Föreningen antar stadgar och utser en styrelse som ansvarar för den löpande förvaltningen och som ska verkställa de beslut som fattas på föreningsstämman. Styrelsen består oftast av medlemmar i föreningen och att ingå i styrelsen är ett bra sätt att kunna påverka vad som sker.

Styrelsen ska utföra sitt arbete enligt den budget och de riktlinjer som fastställs på föreningsstämman. På föreningsstämman har medlemmarna (alla fastighetsägare som ingår i samfälligheten) möjlighet att påverka de beslut som tas. Självklart kan de boende även löpande under året ha kontakt med styrelsen i olika frågor


Vilka för- och nackdelar finns med att tillhöra en samfällighetsförening?

I en samfällighet har du möjlighet att påverka din närmiljö. Genom att delta på föreningsstämmor kan du också påverka de ekonomiska besluten och därigenom din boendekostnad. Det finns även många sociala fördelar: nära till lekplatser, en säker och trygg miljö för både barn och vuxna och städdagar där alla grannar träffas.

En nackdel skulle kunna vara en känsla av att samfälligheten kostar pengar och att det är en kostnad man inte valt själv, men i själva verket är detta en del av boendekostnaden som i många fall även bidrar till en fin närmiljö. Vad som ingår i avgiften brukar också vara noga specificerat


Var hittar jag information om min fastighet?

Genom att använda Lantmäteriets tjänst Min fastighet, kan du se om din fastighet är ansluten till en gemensamhetsanläggning. Informationen finns under rubriken ”Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter”. Det krävs e-legitimation vid inloggning.

Gå till Lantmäteriets tjänst Min fastighet, http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/Logga-in-pa-Min-Fastighet/